VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

vzťahujúce sa na zmluvy uzatvárané s prevádzkami, ktoré využívajú  na manažment svojich klientov webový portál  e-calendar.eu a jeho subdomény.

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom elektronických služieb, užívateľom elektronických služieb a koncovým užívateľom elektronických služieb a  sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí elektronických služieb.

Vymedzenie základných pojmov

Poskytovateľ -  je spoločnosť AFINES GROUP j.s.a., IČO: 51 675 315, Kvetná 1506/C, 900 41 Rovinka, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sja, Vložka číslo 45/B (ďalej len „poskytovateľ“). Kontakt: tel. : +421 908 091 390 email: info@afinesgroup.com .

Interný užívateľ elektronických služieb -  je fyzická osoba alebo právnická osoba ako príjemca elektronických služieb, ktorý poskytuje svoje služby resp. zdravotnú starostlivosť a využíva elektronické služby výhradne na účel podnikania a má vytvorený interný užívateľský účet na portáli e-calendar.eu a jeho subdoméne. (ďalej len „zákazník“).

Portálový užívateľelektronických služieb  - je fyzická osoba alebo právnická osoba ako koncový užívateľ elektronických služieb, ktorý v žiadnom prípade nevyužíva tieto elektronické služby na účel podnikania a má vytvorený portálový účet na portáli e-calendar.eua jeho subdoméne / (ďalej len „odberateľ zákazníka“).

Internetový portál – internetové rozhranie určené pre zákazníkov, ktoré slúži zákazníkovi na komunikáciu medzi zákazníkom a odberateľom zákazníka, predovšetkým za účelom organizovania a manažovania termínov stretnutí. Internetový  portál je pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok internetová stránka, ktorej obsah sa užívateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení e-calendar.eu a jeho subdomény. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod internetovou stránkou sa pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne https://www.e-calendar.eu/ . Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu https://www.e-calendar.eu/ a jej subdomény.

Elektronické služby - sú služby poskytované prostredníctvom Internetového portálu e-calendar.eu.

SLA elektronickej služby -  čas, počas ktorého musí byť služba zákazníkovi dostupná. 

Užívateľský účet – slúži pre využívanie elektronických služieb zákazníkom a odberateľom zákazníka.  

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb je zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie elektronických služieb medzi poskytovateľom a zákazníkom a odberateľom zákazníka v súlade s Článkom 2 VOP (ďalej len „zmluva o poskytnutí služieb“ alebo len „zmluva“).

Technické zariadenie je zariadenie obsahujúce hardvérové a softvérové vybavenie umožňujúce pripojenie sa k webovej aplikácii v prostredí elektronickej komunikačnej siete internet, prezeranie obsahu webovej aplikácie a využívanie služby, najmä osobný počítač a/alebo notebook a/alebo tablet a/alebo smartphone a/alebo kiosk.

ChatBot platforma je internetové rozhranie, ktoré slúži predovšetkým pre rezervovanie termínov a/alebo potvrdzovanie termínov a/alebo pre zmenu dohodnutých termínov. Je určená pre koncových užívateľov elektronických služieb. ChatBot platforma je dostupná pre koncových užívateľov elektronických služieb na webovej stránke užívateľa elektronických služieb alebo formou SMS, v ktorej sa nachádza webová adresa, na ktorej je ChatBot platforma dostupná. ChatBot platforma je pre koncových užívateľov elektronických služieb dostupná bezplatne.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 821 05  Bratislava.

 

Článok 2

Objednávka a uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb

1.   Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom elektronických služieb vzniká písomným uzatvorením Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a celkovou alebo čiastkovou úhradou príslušnej odmeny za službu. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom elektronických služieb sú tieto VOP platné v čase podpisu Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.

2.   Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a koncovým užívateľom elektronických služieb vzniká momentom akceptácie týchto Všeobecných obchodných podmienok vrátane Súhlasu so spracovaním osobných údajov dostupných na webovom protáli.

 

3.   Koncový užívateľ elektronických služieb týmto súhlasí s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky v platnom znení budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť elektronickej služby manažment klientov poskytovanej prostredníctvom internetového portálu uzavieranej medzi poskytovateľom a užívateľom elektronických služieb a koncovým užívateľom služieb na diaľku prostredníctvom užívateľského účtu a technického zariadenia. Právny vzťah z uvedenej zmluvy o elektronickej službe sa medzi poskytovateľom a koncovým užívateľom elektronických služieb a medzi užívateľom elektronických služieb a koncovým užívateľom elektronických služieb ďalej riadi doplňujúcimi informáciami uvedenými na webovom sídle https://www.afinesgroup.com/ a všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä Občianskym zákonníkom, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

4.   Poskytovateľ nearchivuje žiadnou formou zmluvu o poskytnutí elektronickej služby s koncovým užívateľom elektronických služieb a táto teda nie je koncovému užívateľovi elektronických služieb dostupná. Zmluva je uzavretá konkludentne akceptovaním týchto VOP, t.j. zakliknutím súhlasu, ktoré je súčasťou rezervačného procesu na webovom portáli. Koncový užívateľ elektronických služieb je pri procese rezervácie termínu vyzvaný oboznámiť sa s týmito VOP a v prípade súhlasu je povinný ich akceptovať. V prípade, že tieto VOP neakceptuje, proces rezervácie je prerušený a využívanie elektronických služieb nie je povolené.

 

5.   Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na webovom sídle https://www.afinesgroup.com/.

 

 

 

 

Článok 3

Platobné podmienky

1.   Ceny služieb sú uvedené v zmluve „Zmluva o poskytovaní elektronických služieb“. Poskytovateľ je platcom DPH. Cena služieb sa uhrádza mesačne vopred alebo ročne vopred na základe faktúry alebo vygenerovaných nezameniteľných platobných informácii. Nakoľko poskytovateľ je platcom DPH, cena sa vždy uvádza bez dane z pridanej hodnoty, pričom ku tejto cene sa pripočítava v tej dobe prislúchajúca DPH. Zákazník súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Ak je zákazník v omeškaní s finančným plnením zmluvy viac ako 30 dní, považuje sa takého konanie za závažné porušenie zmluvy a VOP.

2.   Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať službu počas určeného obdobia bezodplatne alebo za cenu zníženú o poskytovateľom určenú sumu.

 

Článok 4

Práva a povinnosti zmluvných strán

1.   Zákazník má právo používať objednané služby v rozsahu zmluvne dohodnutom v súlade so Zmluvou o poskytovaní elektronických služieb a týmito VOP.  Zákazník sa zaväzuje za poskytnuté služby riadne a včas zaplatiť. Povinnosť úhrady je splnená dňom pripísania dohodnutej sumy na účet poskytovateľa. Zákazník poskytne počas plnenia zmluvy zo strany poskytovateľa súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie záväzkov poskytovateľa. Absencia alebo nedostatok súčinnosti zákazníka vylučuje vznik zodpovednosti poskytovateľa za omeškanie a za vzniknuté škody.

2.   Poskytovateľ poskytne zákazníkovi funkčný internetový portál potrebný pre prevádzku elektronických služieb, ktorú bude zákazník využívať na svojom technickom zariadení. V rámci zákazníckej a technickej podpory sa poskytovateľ zaväzuje služby aktualizovať na základe legislatívnych zmien v rozsahu dopadu týchto zmien na operatívne procesy zákazníka v termíne, ktorý je nevyhnutný na spracovanie údajov v súlade s aktualizovanými predpismi. Dodávka služby, ako aj jej aktualizovaných verzií, bude vykonaná povolením prístupu do internetovej platformy e-calendar.eu prostredníctvom prihlasovacích údajov poskytnutých poskytovateľom počas platnosti zmluvy a času, na ktorý bola služba objednaná.

3.   Poskytovateľ odstráni vady na internetovom portáli v súlade so záručnými podmienkami. V prípade, že zákazník nesplní v zmluve dohodnuté platobné podmienky za poskytovanie služby, má poskytovateľ právo pozastaviť dodávku služieb/ služby až do splnenia zmluvne dohodnutých platobných podmienok bez toho, aby to bolo považované za porušenie ustanovení zmluvy zo strany poskytovateľa. Pozastavenie poskytovania služby nie je možné v takomto prípade považovať za vadu aplikácie.

 

Článok 5

Zodpovednosť za škody

 

1.   Poskytovateľ poskytuje záruku funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia služby len na báze SLA dohodnutej v zmluve.  Poskytovateľ nie je zodpovedný za žiadne škody, ktoré vzniknú v dôsledku používania služby v rozpore s právnymi predpismi, zmluvou a týmito podmienkami, resp. neoprávneného prístupu alebo nesprávnej obsluhy aplikácie zo strany zákazníka alebo odberateľa zákazníka. Poskytovateľ nezodpovedá za spôsobenú škodu, nezrealizovaním služby v dohodnutom čase alebo nezrealizovanie služby vôbec v dôsledku existencie prekážok a okolností na strane zákazníka alebo v dôsledku okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej, že by v dobe vzniku prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené len na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto povinnosti spojené. Zákazníkovi nepatrí náhrada za ušlý zisk.

2.   Zákazník a odberateľ zákazníka nesú plnú zodpovednosť za uchovanie prístupových údajov k užívateľskému účtu v tajnosti a nesú plnú zodpovednosť za všetky aktivity vykonané prostredníctvom užívateľského účtu.

 

3.   Samotný poskytovateľ ani skutočnosť, že bola objednaná služba prostredníctvom internetového portálu negarantuje a nezabezpečuje odberateľovi zákazníka dodanie rezervovanej služby.

 

Článok 6

Reklamácie

 

Zákazník je povinný upozorniť poskytovateľa na adrese https://afinesgroup.com/requests na nesúlad/nedostatok poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí. Od momentu prijatia požiadavky na adrese https://afinesgroup.com/requests plynie čas definovaný v SLA. V prípade, ak zákazník nie je spokojný s poskytnutou službou, môže poskytovateľovi podať emailom info@afinesgroup.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie číslo zmluvy a dôvod reklamácie. Reklamácie poskytovateľ vybavuje v pracovných dňoch od 8:30 hod do 16:00 hod a spravidla do piatich (5) pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie.

 

 

Článok 7

Ochrana osobných údajov

 

Pri zaobchádzaní s osobnými údajmi zákazníka a s osobnými údajmi odberateľov zákazníka postupuje prevádzkovateľ v súlade s ustanoveniami v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Odberateľ zákazníka súhlasí s týmito VOP s prihliadnutím na časti, ktoré sa ho týkajú a to zakliknutím súhlasu, ktoré je súčasťou rezervačného procesu na webovom portáli. Koncový užívateľ elektronických služieb je pri procese rezervácie termínu vyzvaný oboznámiť sa s týmito VOP a v prípade súhlasu je povinný ich akceptovať. Odberateľ zákazníka v rámci rezervačného procesu on-line služieb súhlasí s nasledovným Vyhlásením prevádzkovateľa informačného systému:

Vyhlásenie prevádzkovateľa informačného systému v súlade s v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

1. Údaje o Prevádzkovateľovi:

Prevádzkovateľom informačného systému „e-Calendar“ je spoločnosť AFINES GROUP j.s.a., so sídlom: Kvetná 1506/C, 900 41 Rovinka, IČO: 51 675 315, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sja, Vložka číslo: 45/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Kontakt: tel. : +421 908 091 390 email: info@afinesgroup.com .

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely

2.1. Registrácia dotknutej osoby do webového portálu

2.1.1. Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Prevádzkovateľ webového portálu spracúva na účel identifikácie koncového užívateľa ako dotknutej osoby, osobné údaje, ktoré koncový užívateľ dobrovoľne poskytol:

a)     pri registrácii do webového portálu: meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa

b)     svojmu dodávateľovi služby resp. poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti podľa požiadaviek Zákona č. 576/2004 o poskytovaní zdravotnej starostlivosti : meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa, pričom s takýmto dodávateľom služby resp. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti má prevádzkovateľ  webového portálu uzatvorenú Zmluvu o poskytovaní elektronických služieb, na základe ktorej nie je prevádzkovateľ informačného systému oprávnený poskytovať získané osobné údaje iným subjektom.

2.1.2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a  §13 odst.1 písmeno a) zákona o ochrane osobných údajov.

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525 - predpis.clanok-6.bod-1

2.1.3 Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AFINES GROUP je nevyhnutné pre poskytnutie elektronických služieb podľa týchto VOP

2.1.4 Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

-        dodávatelia služieb reps. poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých služby sa koncový užívateľ rozhodne využívať

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a)     Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München

b)     Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva.

2.1.5 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané do doby, pokiaľ koncový užívateľ nepožiada o zrušenie ich spracúvania

2.2. Využívanie služieb webového portálu

2.2.1. Spracúvané osobné údaje a účel ich spracúvania

Prevádzkovateľ webového portálu spracúva na účel sprostredkovania termínu medzi dodávateľom služieb resp. poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a koncovým užívateľom ako dotknutou osobou, nasledovné osobné údaje, ktoré koncový užívateľ dobrovoľne poskytol:

a)     pri rezervácií termínu, potvrdzovaní termínu resp. zmene termínu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, termín služby, typ služby, poznámka pre pracovníkov

2.2.2 Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 všeobecného nariadenia o ochrane údajov a  §13 odst.1 písmeno a) zákona o ochrane osobných údajov.

2.2.3 Informácia o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou AFINES GROUP je nevyhnutné pre poskytnutie elektronických služieb podľa týchto VOP

2.2.4 Príjemcovia osobných údajov

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

-        dodávatelia služby resp.poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorých služby sa koncový užívateľ rozhodol využívať

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

a)     Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München

b)     Hugo B.V, Keienbergweg 97, 1101 GG, Amsterdam

c)     VNET a.s., Nám.Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava

d)     Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktorých však v súčasnej dobe spoločnosť nevyužíva

2.2.5 Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané do doby, pokiaľ koncový užívateľ nepožiada o zrušenie ich spracúvania

 

3. Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jeho osobných údajov

Koncový užívateľ ako dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Ak sa koncový užívateľ ako dotknutá osoba domnieva, že je priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených všeobecným nariadením na ochranu osobných údajov GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

 

4. Možnosti kontaktovania spoločnosti AFINES GROUP

Spoločnosť AFINES GROUP je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a uplatniť vyššie uvedené práva doručením listu na adresu sídla spoločnosti AFINES GROUP alebo doručením e-mailu na e-mailovú adresu: gdpr@afinesgroup.com .

 

Článok 8

Trvanie a skončenie zmluvy

 

1.   Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou v trvaní troch (3) mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetnú zmluvu neskončia výpoveďou pred uplynutím jedného roka, t.j. 12 po sebe nasledujúcich mesiacov od účinnosti zmluvy (garantovaná doba trvania zmluvy). Výpoveď daná pred uplynutím garantovanej doby trvania zmluvy je neplatná a nie je spôsobilá vyvolať želané účinky.

 

2.   Zmluvu je možné ukončiť: a) dohodou, b)odstúpením od Zmluvy, c) výpoveďou bez uvedenia dôvodu každej zo zmluvných strán.

 

3.   Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou ku ktorémukoľvek dohodnutému termínu.

 

4.   Zmluvu je možné ukončiť odstúpením od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od účinnosti. Oznámenie o odstúpení musí byť v tejto lehote poskytovateľovi doručené elektronicky formou e-mailu na adresu info@afinesgroup.com alebo písomne na adresu sídla spoločnosti AFINES Group j.s.a.

 

5.   Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu bez udania dôvodu pri dodržaní výpovednej lehoty týchto VOP. Týmto ustanovením nie je dotknutá garantovaná doba trvania predmetnej zmluvy v zmysle bodu 1 tohto článku.

 

6.   Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okamžite, ak zákazník: a) sa svojím konaním dopustí podstatného porušenia zmluvy alebo týchto VOP, b) oznámi nesúhlas so zmenou VOP, c) nastanú iné dôvody pre odstúpenie od Zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

Článok 9

Záverečné ustanovenia

 

1.   Pri používaní internetového portálu sa od zákazníka očakáva znalosť technických možností internetu.  Pri používaní on-line služieb sa od odberateľa zákazníka očakáva znalosť technických možností webových aplikácií a internetu.  Poskytovateľ, zákazník  a odberateľ zákazníka plne akceptujú komunikáciu na diaľku – najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete (e-mail, chatbot, webový formulár, service desk poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre obe strany.

2.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení všeobecných zmluvných podmienok, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

3.   Poskytovateľ je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tieto VOP (ďalej „zmena“). Túto zmenu poskytovateľ zverejní elektronicky a/alebo zverejnením v zasielanom obsahu spolu s určením jej platnosti a účinnosti.

4.   Vzájomné vzťahy poskytovateľa a zákazníka a odberateľa zákazníka sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými všeobecnými podmienkami. Ak zákazník do dňa účinnosti zmeny oznámi, že zmeny podmienok neprijíma a poskytovateľ a zákazník sa nedohodnú inak, zmluva zaniká ku dňu účinnosti zmeny VOP.

5.   Všetky spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť prednostne formou dohody.

6.   Zákazník vyhlasuje, že pred uzatvorením zmluvného vzťahu s poskytovateľom sa s týmito VOP oboznámil, porozumel ich obsahu a súhlasí s týmito VOP v celom rozsahu a bez výhrad. Vzťahy medzi zákazníkom a poskytovateľom, ktoré nie sú upravené týmito VOP, sú upravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2021.

 

 

V Rovinke, 01.01.2021